Обикновено месечната такса за ползване на социални услуги е в размер на 70 на сто от личните си доходи, но не повече от действителните месечни разходи за издръжка на едно лице съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 2, ал.2 от Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет, приета с ПМС № 91 от 21.04.2003 година.

На основание на същия нормативен документ обаче, ще трябва да заплатите такса в размер на действителните месечни разходи ако:

1. имате вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.;

2. имате сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;

3. сте прехвърлили жилищен или вилен имот и/или части от тях срещу заплащане през последните 5 години;

4. сте прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 години.

Ветераните от войните се ползват с определени облекчения. Те заплащат месечна такса в размер на 30 на сто от получаваната пенсия или от сбора от пенсиите си без добавките, изплащани към тях, съгласно разпоредбите на чл. 4, т. 5 от Закона за ветераните от войните и на чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните.