Настаняването в такъв вид заведение става, след като са изчерпани всички възможности, на дадено лице да се предоставят услуги в семейната среда.

В дома се приемат лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително и тези, които имат процент намалена работоспособност, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Преценката дали сте подходящ за този профил заведение се прави на базата на събрания набор документи за постъпване. Бихте могли да постъпите в дома независимо от това къде живеете. Трябва да се обърнете към социалните работници от Дирекция „Социално подпомагане” на територията на общината, където сте регистрирани по настоящ адрес. Те ще ви обяснят какви документи да подготвите. След като сте готови, ще ги приемат и ще ги придвижат по служебен път. За да постъпите в нашия дом, трябва да получите настанителна заповед от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък. Периодът за изчакване е различен в зависимост от това дали в момента има свободни места или не.